Benvinguts a la web de CAN MONTANÉ S.A.

Benvinguts a la web de CAN MONTANÉ S.A. - Can Montané s.a.
       En aquesta web trobarà informació actualitzada de les nostres activitats, així com informació rellevant per a les entitats que es relacionen amb la nostra empresa.

Som una empresa familiar dedicada a la promoció d'espais per a la realització d'activitats econòmiques, implicant-nos amb els nostres clients per tal de maximitzar la seva productivitat.

Amb visió de llarg termini, treballem en camps que requereixen d'esforços inicials importants i el rendiment dels mateixos retornen en el temps.

Treballem igualment en l'àmbit de la promoció immobiliària, i davant la situació del mercat en els darrers anys, hem avançat cap a altres camps com el de les energies renovables.

     

8 de maig de 2012      

ACORD DE REDUCCIÓ DE CAPITAL AMB CÀRREC A RESERVES DE LLIURE DISPOSICIÓ      

En compliment de l'article 319 de la Llei de Societats de Capital, es fa públic que la Junta General d'Accionistes, amb caràcter d'Universal, en la seva reunió celebrada el passat dia 7 de maig de 2012, en primera convocatòria, va acordar reduïr el capital de la societat en la quantitat de NORANTA NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS (99.980,20 €), mitjançant la reducció del valor nominal de les accions que passa a ser de 60,101210 € a 48,00 € per acció, per a procedir a la devolució parcial del valor de les aportacions, que es retornarà als senyors accionistes una vegada s'hagin acomplert tots els requisits legals associats a l'acord de reducció en un termini màxim de sis mesos a la data de publicació del últim anunci de l'acord de reducció.

El capital social resultant com a conseqüència de la reducció és de TRES-CENTS NORANTA SIS MIL CINC-CENTS SETANTA SIS EUROS (396.576,00 €) representat per VUIT MIL DUES-CENTS SEIXANTA DUES ACCIONS (8.262) de QUARANTA VUIT EUROS de valor nominal cadascuna d'elles.

En el mateix acord s'estableix una reserva de caracter especial, no disponible per a la distribució de dividends, que es carregarà contra reserves de lliure disposició. L'import d'aquesta reserva especial no disponible serà del mateix import que la reducció de Capital Social, o sia, la quantitat de NORANTA NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS (99.980,20 €), segons el disposat en l'article 335 de la Llei de Societats de Capital.       
Can Montané s.a.

Masia Can Montané s/n 08759 Vallirana